Shimonoseki, Yamaguchi

Shimonoseki, Yamaguchi

Shimonoseki-shi