Schronisko Bytom

Schronisko Bytom
Łaszczyka 18, 41-908
Bytom