Sarai Khwaja, Uttar Pradesh, India

Sarai Khwaja, Uttar Pradesh, India

Sarai Khwaja