Putineu, Giurgiu, Romania

Putineu, Giurgiu, Romania

Putineu