Port-Lyautey, Kenitra, Morocco

Port-Lyautey, Kenitra, Morocco

Port-Lyautey