PHƯỚC THUẬN QUÊ MÌNH

PHƯỚC THUẬN QUÊ MÌNH
Phước Thuận, Tuy Phước, 056
Binh Dinh