Panteleímon, Kilkis, Greece

Panteleímon, Kilkis, Greece

Panteleímon