Otesevo, Resen, Macedonia

Otesevo, Resen, Macedonia

Otesevo