Koshi-shi, Kumamoto, Japan

Koshi-shi, Kumamoto, Japan

Koshi-shi