Kobæk Strand, Storstrom, Denmark

Kobæk Strand, Storstrom, Denmark

Kobæk Strand