Kagoshima, Kagoshima

Kagoshima, Kagoshima

Kagoshima-shi