Vaderhartschool A België / Fatherheartschool A Belgium

ENGLISH VERSION BELOW

Voor wie?
Éénieder die zijn relatie met z’n hemelse Papa wil verdiepen.
Hulpverleners die opgeleid willen worden in dit domein.

Waarom deze school nu in België?
Deze school is niet zomaar een school of opleiding. Het is een levensinvestering voor jezelf en jouw omgeving. Verwonde

mensen verwonden mensen, genezen mensen genezen mensen. Als we zelf niet diep genezen van onze verwondingen uit het verleden, kunnen we anderen daar niet bij helpen.
De vorige Vaderhartscholen in België leidden tot een doorbraak bij heel wat deelnemers. Vanaf de allereerste avond was de aanwezigheid van onze hemelse Papa tastbaar!
We denken blij en dankbaar terug aan de tijden van gezalfd onderwijs, krachtige bediening en heerlijke soaking. De getuigenissen die erop volgden waren hartverwarmend!
Ieder mens kan pas ten volle in de visie functioneren die God voor zijn leven heeft als hij zelf tot diep herstel is gekomen en echt vrij is. Een nieuwe en diepere openbaring van wie Jezus, de Vader en de Heilige Geest zijn, kan niet anders dan je leven ten goede veranderen.
Als wij meer op Jezus gaan lijken, zal onze omgeving mee veranderen!

Door wie?
Mark Gyde uit Groot-Brittannië, waar hij en zijn vrouw Fiona wonen in Abingdon. Het is Marks droom de kerk doordrongen te zien van de liefde van de Vader en de wereld veranderd te zien als we gaan leven als zonen en dochters van onze hemelse Vader.
Hugo Van Leemputten werd 30 jaar geleden door de liefde van Vader genezen van een
terminale kanker. Hij is voorganger van Gods Ambassade Kerk, eindverantwoordelijke van Gods
Ambassade Genezingsschool België en Vaderhartschool teamleider bij Fatherheart ministries.
Hij is een geliefd spreker, niet alleen in België en Nederland, maar steeds vaker in andere landen van Europa en de wereld.
Zijn vrouw Inger, verpleegkundige van opleiding, is een gezalfde aanbiddingsleidster.
Nadine Derycke en Ann Verachtert, beiden huisarts van opleiding, werken al meer dan 25 jaar samen met Hugo en Inger. Als een uniek team gaan ze helemaal voor diepe goddelijke genezing en herstel voor ziel én lichaam.
De hele school wordt vertaald van het Engels naar het Nederlands en omgekeerd.

Wanneer?
We starten op zondagavond 25 november om 17.00 uur met de registratie en verdeling van de kamers, avondmaal om 18.00 uur en de eerste sessie om 19.00 uur. We sluiten af op vrijdag 30 november na het avondmaal.
Er zijn drie sessies per dag: voormiddag, namiddag en avond.

Waar?
De school zal doorgaan in de Horizon, een jeugdvakantiecentrum aan de Belgische kust!
Adres: Kapellestraat 88, 8450 Bredene.
Het centrum is net achter de duinen gelegen en zeer goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. (de kusttram stopt voor de deur – het station van Oostende is een half uurtje met de tram)

Kostprijs?
• 2 persoonskamer met lavabo ( douche en wc op de gang ): 460 € per persoon
• 1 persoonskamer met lavabo ( douche en wc op de gang ) : 490 € per persoon
• 2 persoonskamer met sanitair (beperkt beschikbaar): 520 € per persoon
• 1 persoonskamer met sanitair (beperkt beschikbaar): 560 € per persoon
• lakens: 5 €, er zijn dekens op de kamer
• donsdeken (helemaal fris gewassen!): 6€
• er zijn GEEN handdoeken, zelf meebrengen dus!

Registratie en betaling zijn verplicht vóór 3 november 2018.
Bij annulatie (uiterste datum: 1 november) wordt 25 euro administratiekosten aangerekend.

VOOR MEER INFORMATIE:
Gods Ambassade
Bergstraat 156
3010 Kessel-Lo
België
tel.: (0032) (0) 16 35 67 91 of (0032) (0) 3 29 00 513
e-mail: kantoor@godsambassade.be
website: www.godsambassade.be

INSCHRIJVING:
U kunt zich inschrijven via https://www.godsambassade.be/nl/boekingen/vaderhartschool-a-2018/individual-registration

Een aantal weken voor de school ontvangt u nog een bevestigingsbrief met wegbeschrijving.


ENHLISH VERSION

For whom?
Anyone who wants to deepen his relationship with his heavenly Daddy.
Caretakers that want to be trained in this domain .

Why this school in Belgium?
This school is not like any other school or training. It is a life investment for yourself and your environment. Wounded people wound people, healed people heal people. If we do not heal deeply of our wounds of the past, we are unable to help other to receive healing.
The previous Faterheartschools in Belgium lead to a breakthrough for a vast number of participants. The presence of our heavenly Daddy was tangibly present from the first evening onwards!
We think back joyfully and thankfully on the times of anointed teachings, powerful ministry and delightful soaking. The testimonies coming out of this were heartwarming!
Any person can only be fully operational in the vision God has for his life when has come to the point of deep recovery and when he is really free. A new and deeper revelation of who Jesus, the Father and the Holy Spirit are, cannot bring about anything but a changed life for the good.
If we started resembling Jesus more, our environment will change equally!

By whom?

Mark Gyde from Great-Britain, who lives together with his wife Fiona in Abingdon. It is Mark’s dream to see the church being drenched completely in Father’s love and to see the world changed as we start living as sons and daughter of our heavenly Father.

Hugo Van Leemputten has been healed thirty years ago by the love of the Father of a terminal cancer. He is pastoring Gods Ambassade (= God’s embassy), he is final responsible of Gods Ambassade Healing School and he is Fatherheartschool team leader at Fatherheart Ministries.
He is a beloved speaker, not only in Belgium and the Netherlands, but also gradually more in other European countries as well as worldwide.
His wife, Inger, a trained nurse is an anointed worship leader.

Nadine Derycke and Ann Verachtert, both trained medical doctors, are working for over
25 years together with Hugo and Inger. Being a unique team, they go completely for deep divine healing and recovery for soul and body.

The whole school is being translated from Dutch into English and vice versa.

When?
We start on Sunday evening November 25 at 5 PM with the registration and the division of the rooms. We will have a cold meal at 6 PM followed by the first session at 7 PM. The school ends on Friday November 30 after a cold meal in the evening.

Where?
The venue of the school is “de Horizon”, a youth holiday center at the Belgian cost!
Address: Kappellestraat 88, 8450 Bredene
The center is located just behind the dunes and can be easily reached by car and public transport – “de kusttram” (coast tram) has a stop right at the center and is half an hour away from the train station “Oostende”

Costs?
• Double room with washbasin (showers and toilets in the hallway): 460 € per person
• Single room with washbasin (showers and toilets in the hallway): 490 € per person
• Double room with sanitary (restricted availability): 520 € per person
• Single room with sanitary (restricted availability): 560 € per person
• Sheets: 5 €, blankets are in the room
• Duvet (freshly washed!): 6€
• Towels are not available, so please take them with you

Registration and payment are due before November 3, 2018.
Upon cancelation (deadline: November 1) an administration fee of 25 euro will be charged.

FOR MORE INFORMATION:
Gods Ambassade
Bergstraat 156
3010 Kessel-Lo
Belgium
tel.: (0032) (0) 16 35 67 91 of (0032) (0) 3 29 00 513
e-mail: kantoor@godsambassade.be
website: www.godsambassade.be

REGISTRATION:
You can registrar via https://www.godsambassade.be/en/bookings/fatherheart-school-a-2018/individual-registration

A few weeks before the school starts you will receive a confirmation letter with a route description.

▼ Show More Information

Kapellestraat 88, 8450
Bredene
25 November , Sunday 13:00

More Events Nearby

 22 December , Saturday
 Sportdienst De Haan, De Haan
 14 December , Friday
 Kursaal Oostende, Oostende
 15 December , Saturday
 Kursaal Oostende, Oostende
 29 December , Saturday
 Snuffel Hall, Brugge
 15 December , Saturday
 Snuffel Hall, Brugge
 19 December , Wednesday
 Indigo Koekelare, Koekelare
 22 December , Saturday
 Aartrijke, Belgium, Aartrijke
 12 December , Wednesday
 ASAP Nails & Beauty, Groothandel & Opleidingen, Brugge
 12 December , Wednesday
 ASAP Nails & Beauty, Groothandel & Opleidingen, Brugge
 13 December , Thursday
 Volkskundemuseum Brugge, Brugge