Samekonferensens temadag ”Oktasaš Sápmi"/Ett gemensamt Sápmi"

Temadagen fylls av intressanta och inspirerande föredrag och diskussioner om Sápmis gemensamma nutid och framtid. Denna temadag är en del av firandet som markerar 100-år sedan det första samnordiska samiska mötet hölls i Trondheim 1917. Vi firar 100 år av samisk organisering med denna temadag, "Ett Gemensamt

Sápmi”. Hur långt har vi kommit i vårt samiska samhällsbyggande och vilka framtida utmaningar står vi inför.

Det blir en minnesvärd dag då det samiska folket kommer samman från norr till söder, från öst till väst. Det kommer att vara en dag där vi möts, diskuterar och inspireras. På Samerådets temadag möts Sápmis politiska ledare och representanter från samiska organisationer och institutioner tillsammans med representanter för olika länder och internationella vänner och gäster.

Temadagen är en del av den 21a Samekonferensen som pågår 9-11 februari. Samekonferensen arrangeras vart fjärde år och är Samerådets högsta beslutande organ. Konferensen väljer Samerådets medlemmar och antar den deklaration som anger prioriteringarna för Samerådets arbete under de kommande fyra åren. Samekonferensen är öppen för åhörare även 10-11/2.

Temadagens språk kommer att vara Samiska, Engelska, Ryska och Skandinaviska.

Deltagandet vid Temadagen är kostnadsfritt. Deltagarna täcker själva sina omkostnader. Anmälan görs via Samerådets hemsida. Där hittas även program och praktisk information;
www.saamicouncil.net

Välkommen till Trondheim!

//

Fáttábeaivvis beasat vásihit miellagiddevaš ja hástaleaddji logaldallamiid ja digáštallamiid Sámi oktasaš dálááiggis ja boahtteáiggis. Dát beaivi lea oassin 100 jagi ávvudeamis das rájes go vuosttaš oktasaš sámi čoahkkin lágiduvvui Troanddimis 1917. Mii ávvudat 100 jagi sámi organiserema dán fáttábeivviin ”Oktasaš Sápmi”. Man guhkás leat ollen sámi servodathuksemiin ja makkár hástalusat leat vuordimin?

Šaddá erenoamáš beaivi go sámi álbmot čoahkkana davvin, máddin, oarjin ja nuortan. Mii galgat deaivvadit, digáštallat ja oažžut inspirašuvnna. Sámiráđi fáddábeaivái servet politihkálaš njunnožat Sámis, áirasat sámi organisašuvnnain ja institušuvnnain, ovddasteaddjit iešguđet ge riikkain ja riikkaidgaskasaš verddet ja guossit.

Fáddábeaivi lea oassin 21. Sámekonferánssas mii lágiduvvo guovvamánu 9.-11. beivviid. Sámekonferánsa lágiduvvo juohke njeallját jagi ja lea Sámiráđi bajimuš orgána. Konferánsa vállje Sámiráđi áirasiid ja mearrida julggáštusa mii čilge Sámiráđi vuoruhemiid čuovvovaš njeallje jagi. Sámekonferánsa lea rabas guldaleaddjiide maiddái 10. ja 11. beivviid.

Fáddábeaivvi gielat leat sámegiella, eŋgelasgiella, ruoššagiella ja skándinaválašgiella.

Fáttábeaivvi oasálastin lea nuvttá. Oasálastit mákset ieža mátkki ja orruma. Dieđit oasálastima Sámiráđi ruovttusiiddu bokte. Doppe gávnnat maid prográmma ja praktihkalaš dieđuid; www.saamicouncil.net.

Bures boahtin Tråantii!

▼ Show More Information

Klæbuveien 127, 7031
Trondheim
09 February , Thursday 10:00

More Events Nearby

 25 October , Wednesday
 UKA, Trondheim
 22 October , Sunday
 UKA, Trondheim
 08 November , Wednesday
 Trondheim Spektrum, Trondheim
 10 November , Friday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 25 October , Wednesday
 UKA, Trondheim
 03 November , Friday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 17 November , Friday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 02 November , Thursday
 OLAVSFESTDAGENE, Trondheim
 13 November , Monday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 23 October , Monday
 UKA, Trondheim
 07 November , Tuesday
 Realfagbygget NTNU, Trondheim
 16 November , Thursday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 26 October , Thursday
 UKA, Trondheim
 04 November , Saturday
 Trondheim Kino, Trondheim
 08 November , Wednesday
 Trondheim Spektrum, Trondheim
 03 November , Friday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 04 November , Saturday
 BYSCENEN, Trondheim
 18 November , Saturday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 08 November , Wednesday
 Trondheim Spektrum, Trondheim
 16 November , Thursday
 BYSCENEN, Trondheim
 24 October , Tuesday
 UKA, Trondheim
 22 October , Sunday
 UKA, Trondheim
 10 November , Friday
 BYSCENEN, Trondheim
 05 November , Sunday
 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, Trondheim
 25 October , Wednesday
 UKA, Trondheim
 03 November , Friday
 Nidelven Bar & Scene, Trondheim
 07 November , Tuesday
 Olavshallen, Trondheim
 04 November , Saturday
 NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, Trondheim
 25 October , Wednesday
 Trondheim folkebibliotek, Trondheim
 03 November , Friday
 BYSCENEN, Trondheim
 04 November , Saturday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 11 November , Saturday
 Strinda videregående skole., Trondheim
 23 October , Monday
 UKA, Trondheim
 02 November , Thursday
 BYSCENEN, Trondheim
 04 November , Saturday
 Olavshallen, Trondheim