Maxida Märak - SlinCraze - Ailu Valle

Trippel hiphop-konsert på Rockheim, med tre sterke og viktige artister på en og samme kveld!

Konserten er en del av Tråante2017, feiringen av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim.
Bak denne sammenkomsten med tre av Sápmi`s sterkeste, unge stemmer står et arrangørsamarbeid mellom

Rockheim, Riddu Riđđu og Márkomeannu.

Tid og sted: 10. FEBRUAR 2017 KL. 20:00

Åpent arrangement.

SlinCraze startet med musikk og rap bare 14 år gammel og fikk innpass på By:larm allerede som 15-åring. Som en av få samiske rappere bruker SlinCraze, aka Nils Rune Utsi, sitt eget morsmål, og bruker sin egen kultur og oppvekst i bygda Masi i Kautokeino som fundament for sine tekster. En oppvekst også preget av fordommer, rasisme og mobbing. Budskapet til SlinCraze er aksept uansett religion, kultur og legning, og han er for tiden aktuell i dokumentaren ARCTIC SUPERSTAR - 100 words for snow, no word for YO!, som hadde premiere på Tromsø Filmfestival i 2016. Amerikanske Vice utropte nettopp filmen til en av ti musikk-dokumentarer du må få med deg i år, sammen med blant andre Spike Lees dokumentar om Michael Jackson.

Maxida Märak er en protest-joiker som blant annet har markert seg i kampen mot gruveindustrien i Sápmi, og som virkelig har stukket hodet frem i kampen for samiske rettigheter. Med ærlige og politisk ladede tekster, er hun kjent for å ofte gi «for mye» enn for lite. Maxidas kamp og karriere har fått mye oppmerksomhet i Sverige, og SVT har blant annet lagd en dokumentarserie om Maxida og hennes søster.
«Du måste kämpa för dina rättigheter. Annars blir du överkörd. Våra förfäder hade inte något ord för «krig» på samiska. Min generation har det», sier Maxida.
Forvent hard rap og tunge elektroniske beats, mikset med joik, når Maxida Märak kommer til Rockheim med ny EP og et splitter nytt live-set.

Ajlu Valle fra Nord-Finland har tatt musikken med seg fra hjembygda Gamasmohkki, og ut til hele Europa, med sin rap på samisk, finsk og engelsk. Han har først og fremst gjort seg bemerket med sin enestående vokalteknikk, men er også politisk engasjert: hvordan den vestlige levemåten ødelegger naturen og samenes livsgrunnlag. Da Valle debuterte på plate i 2012, ble han den første til å gi ut et rapalbum på nordsamisk i Finland. I 2015 ga han ut et nytt album og er blitt en velkjent forsvarer for samiske rettigheter. Med seg på scenen har Valle livebandet Trio Boogiemen.

Tråante 2017 er en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold.

Hvem er ikke best egnet til å smelle i gang jubileet enn 3 unge artister med brennende engasjement og mye på hjertet?

Jubileet markeres i hele Trondheim, 5.–12. februar 2017. Se hele programmet for jubileumsuken til Tråante 2017 her: http://www.xn--trante2017-25a.no/aktiviteter/jubileumsuken/

Arrangementet er støttet av Sametinget og Nordisk kulturfond, og er et samarbeid mellom Tråante 2017, Riddu Riđđu og Márkomeannu.

MAXIDA MÄRAK - SlinCraze - AILU VALLE

Rockheim, Riddu Riđđu jïh Márkomeannu feesteiehkiedasse böörede såemies Saepmien veaksahkommes gïeligujmie. Daate akte laavenjostoe Tråante2017, aavoedimmie 100-jaepienheevehtimmeste saemiej voestes rijhketjåanghkoste Tråantesne.

Tråante 2017 edtja akte stoerre mïerhkesjimmie årrodh aktede 100 jaepiej gæmhposte demokratijen, reaktavoeten jïh gellievoeten gaavhtan. Gïeh eah bööremes sjïehth daam heevehtimmiem geehpehtidh goh 3 noere artisth buelije eadtjohkevoetine jïh jïjnje vaajmosne?

Maxida Märak akte Davos gïrremejoejkestæjja mij gaskem jeatjah leah våajnoes orreme gæmhposne gruvaindustrijen vööste Saepmesne. Eerlege jïh politihkeles teekstigujmie dïhte lea åehpies goh akte mij daamtaj «fer jïjnjem» vadta goh fer vaenie. Dïhte Rockheimese båata aktine orre Ep:ine låammesne jïh akte eevre orre live-settine.

SlinCraze musihkine jïh rap’ine eelki gosse lij ajve 14 jaepien båeries. Altese teeksth lea dan bïjre guktie jielede goh saemie maahta årrodh, akte jielede gusnie maahta dovne vaanesovmh jïh raasismem dåastodh. SlinCrazen dïjre lea raeffie, gieriesvoete jïh jååhkesjimmie saaht mij religijovne, kultuvre jïh legninge!

Politihkeles teekstigujmie jïh åajvoeh vokaaleteknihkine dïhte såevmien-saemien rappere Ailu Valle åehpies sjïdteme. Dïhte rappede gaskem jeatjah guktie dïhte jillege jieledevuekie eatnemem jïh saemiej jieliemassem goerpedahta. Valle baantem Trio Boogiemen meatan åtna.

Sijjie jïh tïjje:

Öörnedimmie lea Rockheimesne goeven 10.b. 2017 ts. 20:00

Saemiedigkie jïh Noerhtelaanti kultuvrefoente öörnedimmiem dåarjoeh.

English:

Rockheim, Riddu Riđđu and Márkomeannu invite the public to a fun-filled evening featuring some of Sápmi's strongest voices. The event is being organised in cooperation with Tråante2017, the 100th anniversary of the Sámi's first National Congress in Trondheim.

Tråante 2017 will be a grand-scale celebration of 100 years of struggle for democracy, justice and diversity. Who could possibly kick off this centennial celebration better than three young artists with a fire in their belly and a great deal to say?

Maxida Märak is a courageous protest yoiker who has carved out a reputation for herself in the struggle against the mining industry in Sápmi. With honest and politically charged lyrics, she is known for often giving "too much", rather than too little. She will be coming to Rockheim with a new EP in her pocket and a brand new live routine.

SlinCraze started with music and rap when he was just 14 years old. His lyrics revolve around how life as a Sámi can be in the face of prejudices and racism. The message SlinCraze communicates is peace, love and acceptance, regardless of religion, culture or sexual orientation!

With political lyrics and a unique and striking vocal technique, the Finnish-Sámi rapper Ailu Valle has created quite a sensation. He raps about how the western way of life is destroying nature and the Sámi's existence. Valle will be accompanied by the live band Trio Boogiemen.

The event is being supported by the Sámediggi and the Nordic Culture Fund.

Venue and time:
The event will take place at Rockheim at 8 p.m. on 10 February 2017.

▼ Show More Information

Brattørkaia 14, 7010
Trondheim
10 February , Friday 20:00

More Events Nearby

 01 August , Tuesday
 Granåsen Stadion, Trondheim
 17 August , Thursday
 Pstereo, Trondheim
 12 August , Saturday
 Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trondheim
 12 August , Saturday
 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim
 03 August , Thursday
 OLAVSFESTDAGENE, Trondheim
 17 August , Thursday
 Museet Kystens Arv Mist, Rissa
 28 July , Friday
 Work-Work, Trondheim
 15 August , Tuesday
 Trondheim Spektrum, Trondheim
 02 August , Wednesday
 Borggården, Trondheim
 03 August , Thursday
 Torget I Trondheim Sentrum, Trondheim
 03 August , Thursday
 Trondheim Rideklubb, Trondheim
 18 August , Friday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 04 August , Friday
 OLAVSFESTDAGENE, Trondheim
 01 August , Tuesday
 Make Up Store Trondheim, Trondheim
 22 August , Tuesday
 Trondheim , Solsiden, Trondheim
 05 August , Saturday
 Rema 1000 Melhus Torg, Melhus
 11 August , Friday
 Klæbutorget, Klæbu
 04 August , Friday
 Vår Frue Church, Trondheim
 12 August , Saturday
 Ytre Kongsgård Trondheim, Trondheim
 19 August , Saturday
 BYSCENEN, Trondheim
 12 August , Saturday
 Stavsøra, Melhus
 02 August , Wednesday
 OLAVSFESTDAGENE, Trondheim
 18 August , Friday
 Habitat, Trondheim
 19 August , Saturday
 Torget I Trondheim Sentrum, Trondheim
 19 August , Saturday
 Kafe Skuret, Trondheim
 03 August , Thursday
 Trondheim Torg, Trondheim
 29 July , Saturday
 Kafe Skuret, Trondheim
 19 August , Saturday
 Fru Lundgreen, Trondheim
 31 July , Monday
 Nidarosdomen / Nidaros Cathedral, Trondheim
 19 August , Saturday
 Gruva Stadion, Melhus
 18 August , Friday
 Good Omens, Trondheim
 08 August , Tuesday
 Vår Frue Church, Trondheim
 19 August , Saturday
 Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim
 04 August , Friday
 Rockheim - Det nasjonale museet for populærmusikk, Trondheim