LASER INNOVATION POLAND 2015 KONKURS NA PROJEKT MEBLA

Regulamin Międzynarodowego Konkursu
LASER INNOVATION POLAND

Informacje ogólne
Organizatorzy i partnerzy konkursu:
Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej – organizator główny.
Wireland sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie – partner, fundator nagród.
TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp. K. z siedzibą w Warsza-
wie – partner, fundator nagród.
Patronat honorowy:
1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Olgierd Geblewicz.
2. Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk.
3. Prezydent Miasta Koszalina - Pan Piotr Jedliński.
4. Rektor Politechniki Koszalińskiej - Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal.
5. Rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-
Frankiwsku na Ukrainie – Pan prof. Igor Cependa.
6. Rektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś) Pan
prof. Eugeniusz Rowba.
7. Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano – Frankiwsku,
Ukraina Pani Maria Osidacz.

Patronat medialny:
Radio Koszalin, Gazeta Miasto, Telewizja Kablowa Koszalin MAX, Telewizja Bytów.
Sekretarze konkursu:
dr Maciej Ojrzanowski, dr Przemysław Jan Majchrzak
Uczestnicy konkursu:
Każda osoba pełnoletnia z wyłączeniem jurorów i członków ich najbliższych rodzin.

Organizator
Głównym organizatorem międzynarodowego konkursu na projekt: „LASER INNOVA
TION” jest Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie przy
ul. Racławickiej 15-17, 75-620 Koszalin, tel. (94) 34 78 333, fax (94) 34 78 215,
posiadającym osobowość prawną, zwanym w dalszym ciągu „Instytut Wzornictwa”.
§2
Partnerzy
Partnerami konkursu: „LASER INNOVATION” są:
- firma Wireland sp. z o.o. , 77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 10, oraz
- firma TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.,
02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B.
§3
Charakter konkursu
Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty i skierowany jest do
wszystkich pełnoletnich pasjonatów designu, profesjonalistów i studentów wyższych
uczelni plastycznych, wydziałów architektury, architektury wnętrz oraz wzornictwa.
§4
Przedmiot konkursu
1. Konkurs na opracowanie innowacyjnego projektu użytkowej formy przestrzennej,
dedykowanej sklepom lub przestrzeniom prywatnym, służącej przechowywaniu lub
ekspozycji towarów, wykonaną w technologii laserowego cięcia metali.
2. Dopuszczalne jest zastosowanie także wszelkich dostępnych technologii obróbki
metali.
3. Dopuszczalne jest uzupełnienie projektu elementami wykonanymi z materiałów
innych niż metal, należy jednak pamiętać, iż głównym materiałem ma być metal.
§5
Cele konkursu
Przesłaniem organizatorów konkursu jest społeczne uwrażliwienie na problem designu, organizacji otoczenia człowieka, popularyzacja technologii laserowego cięcia
metali, oraz nawiązanie modelowej współpracy nauka – biznes – polityka.
§6
Forma pracy konkursowej
1. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć we wskazane w niniejszym regulaminie miejsce w formie plansz prezentacyjnych o wymiarach 100 x 70 cm
(w pozycji horyzontalnej) wydrukowanych i podklejonych na tekturze introligatorskiej (o dowolnej gramaturze).
2. Wymagane jest aby wraz z planszą dostarczyć płytę CD / DVD lub inny nośnik ele-
ktroniczny z wgraną planszą w formacie PDF. (spłaszczony) 1:1, 150 dpi.
3. Na planszach prezentacyjnych należy zakomponować wizualizacje ukazujące projekt w sposób nie budzący wątpliwości w kwestiach proporcji, funkcji i formy.
§7
Kryteria oceny prac
1. Oryginalność i innowacyjność proponowanego rozwiązania.
2. Forma użytkowa zgodna z określonym w § 4 przedmiotem konkursu.
3. Wartość merytoryczna i estetyczna projektu.
4. Aspekty ekonomiczne i ekologiczne.
5. Wykorzystanie preferowanych przez organizatorów technologii i materiałów.
6. Jakość estetyczna przesłanej planszy prezentacyjnej.
7. Możliwości realizacji projektu.
§8
Warunki udziału w konkursie i forma przekazania pracy
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyłączeniem jurorów
i członków ich najbliższych rodzin, która w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutgo 2016 r. (decyduje data dostarczenia pracy do siedziby organizatora) dostarczy pracę konkursową zgodnie z podanymi wytycznymi. Dopuszczalne jest uczestnictwo
grupy autorów, których dane należy podać w oświadczeniu wskazując jednoznacznie
lidera grupy, któremu w przypadku wygranej zostanie przekazana nagroda.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez akceptację niniejszego regulaminu
i dostarczenie pracy konkursowej do sekretariatu Instytutu Wzornictwa Politechniki
Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, bud. D pok. 110 przy czym dos
tarczenie pracy jest traktowane jako akceptacja wszystkich zawartych w regulaminie
treści.
4. Prace na konkurs powinny być przygotowane i dostarczone w następujący sposób:
a) wizualizacja w wersji elektronicznej oraz na planszy o wymiarach 70 x 100 cm
w układzie poziomym ukazującej projekt w sposób nie budzący wątpliwości w kwestiach proporcji, funkcji i formy.
b) pracę należy oznaczyć sześcioznakowym kodem cyfrowo-literowym czcionką
ARIAL CE – 12 pkt. w lewym, górnym narożniku planszy na AVERSIE. Godło nie może
w żaden sposób zdradzać danych autora.
c) do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną identycznym jak plansza sześciocyfrowym kodem. Koperta ma zawierać podpisane przez autora/autorów
oświadczenie dołączone do niniejszego regulaminu wraz z danymi uczestnika konkursu (zał. nr 1).
5. Prace dostarczone po terminie, w innej formie niż wskazana w niniejszym regulaminie lub błędnie oznaczone, zostaną wyeliminowane.
§9
Terminy
Ogłoszenie konkursu: październik 2015 r.
Możliwość zadawania pytań drogą mailową pod adresem:
konkurslasercut@o2.pl do końca stycznia 2016r.
Termin dostarczenia prac konkursowych do 19 lutego 2016 r. (liczy się data dostarcze
nia pracy)
Rozstrzygnięcie konkursu: 11 marca 2016 r.
§10
Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
pierwsze miejsce 7000 zł netto
drugie miejsce 2000 zł netto
trzecie miejsce 1000 zł netto
2. Jury ma prawo innego podziału puli nagród.
§11
Jury
Przewodniczący:
Prof. Jan Kukuła - projektant wzornictwa, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu
Członkowie:
1. Prof. Jacek Ojrzanowski – Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
2. Henryk Recław – Prezes Zarządu WIRELAND sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie,
właściciel przedsiębiorstwa.
3. mgr Witold Gradzik – Dyrektor Biura Projektowego Wireland sp. z o.o., absolwent
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
4. inż. Jan Wasilewski – Dyrektor Regionu TRUMPF Polska.
5. dr Magdalena Berlińska – Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
6. dr Rafał Dobruchowski – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Wzornictwa
i Architektury Wnętrz.
§12
Unieważnienie konkursu i zwrot prac.
Organizatorzy mogą unieważnić konkurs w przypadku zbyt niskiego poziomu
nadesłanych prac. Prace dostarczone do organizatora nie są odsyłane Uczestnikom
przez organizatora. Uczestnik ma prawo do osobistego odbioru plansz w ciągu 14
dni roboczych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone w trans-
porcie prace.
§13
Wybór prac i ogłoszenie wyników.
1. Wyboru zwycięskich prac Jury dokona 7 marca 2016 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11 marca 2016 r. na stronach Instytutu Wzor-
nictwa Politechniki Koszalińskiej oraz na portalu społecznościowym Facebook.
3. Planowana data wręczenia nagród nastąpi w ciągu dwóch tygodni od decyzji
komisji konkursowej.
§14
Wystawa pokonkursowa
Spośród nadesłanych prac Instytut Wzornictwa wyłoni projekty do ekspozycji na
wystawie pokonkursowej.
§15
Prawa autorskie
1. Udział w konkursie nie jest jednoznaczny z przekazaniem majątkowych praw
autorskich do przesłanego projektu za wyjątkami opisanymi w pkt. 2 i 3 § 15 (punkty
poniżej) niniejszego regulaminu.
2. Zgłaszając pracę do konkursu autor / autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatne publi-
kowanie przez organizatorów i partnerów dostarczonych prac w zakresie: publikacji
internetowych, publikacji na wystawie pokonkursowej i publikacji drukowanych.
3. Zdobywcy nagród w konkursie zobowiązani są niniejszym regulaminem do nieodpłatnego przekazania majątkowych praw autorskich do zgłoszonej w konkursie pracy na rzecz firmy Wireland sp. z o.o. z Bytowa oraz TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z Warszawy.
§15
Kontakt
1. Sekretariat konkursu znajduję się pod adresem:
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ul. Racławicka 15-17,
75-620 Koszalin, tel. (094) 34 78 333, fax (094) 34 78 215.
2. Sekretarzami konkursu są:
Dr Maciej Ojrzanowski +48608056427
Dr Przemysław Jan Majchrzak +48600258455
konkurslasercut@o2.pl
§16
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkur-
su, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Instytutu Wzornictwa Politech
niki Koszalińskiej.
2. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu roz-
strzyga Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
3. Autorom prac, w tym również laureatom konkursu nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w konkursie poza ewentualnymi nagrodami
przyznanymi na drodze postępowania konkursowego.

załącznik nr 1
Oświadczenie uczestnika konkursu
LASER INNOVATION POLAND
l. Oświadczam/my, że jestem/śmy jedynym/mi i wyłącznym/mi autorem/ami
nadesłanej pracy konkursowej i wszystkich jej elementów, oraz że utwory te są
wolne od wad prawnych, w szczególności nie naruszają praw innych osób.
2. Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińska z siedzibą
w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 2, 75- 453 Koszalin moich danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
Zostałam(-em) poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję /my wszystkie punkty i postanowienia
regulaminu konkursu LASER INNOVATION POLAND.
Imię/ona i nazwisko/a:
Adres:
Telefon:
e-mail
Czytelny podpis uczestnika / uczestników konkursu

▼ Show More Information

ul. Racławicka 15-17, 75-620
Koszalin
19 February , Friday 23:59

More Events Nearby

 07 March , Wednesday
 Royal Concert, Koszalin
 03 March , Saturday
 Teatr Variete Muza, Koszalin
 25 March , Sunday
 Hala Widowiskowo-Sportowa Koszalin, Koszalin
 18 March , Sunday
 CK105, Koszalin
 10 March , Saturday
 JAZZBURGERCAFE, Koszalin
 04 March , Sunday
 Prywatka Koszalin, Koszalin
 10 March , Saturday
 CK105, Koszalin
 04 March , Sunday
 Rynek Staromiejski - Koszalin, Koszalin
 02 March , Friday
 Club 105, Koszalin
 18 March , Sunday
 Hala Widowiskowo-Sportowa Koszalin, Koszalin
 11 March , Sunday
 Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Koszalin
 11 March , Sunday
 Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Koszalin
 06 March , Tuesday
 Koszalin, Poland, Koszalin
 08 March , Thursday
 Dune Restaurant Cafe Lounge, Mielno
 04 March , Sunday
 Hala Widowiskowo-Sportowa Koszalin, Koszalin
 04 March , Sunday
 Kawałek Podłogi KLUB, Koszalin
 23 March , Friday
 Club 105, Koszalin
 16 March , Friday
 Kultura W Koszalinie, Koszalinskie
 09 March , Friday
 Restauracja Biała Dama, Mielno
 18 March , Sunday
 Hala Widowiskowo-Sportowa Koszalin, Koszalin
 28 February , Wednesday
 Koszalin pełnia życia, Koszalin
 01 March , Thursday
 Polskie Radio Koszalin, Koszalin
 05 March , Monday
 Koszalin, Poland, Koszalin
 07 March , Wednesday
 Północna Izba Gospodarcza Koszalin, Koszalin
 24 March , Saturday
 Studio Pilates Zatrzymaj Czas Monika Marszałek, Koszalin
 24 March , Saturday
 AJKAN for kids, Koszalinskie
 27 February , Tuesday
 Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin
 23 March , Friday
 Franciszkańska Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, Koszalin
 24 March , Saturday
 Quantum - Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksualnego, Kretomino
 24 March , Saturday
 Barbara Pres - Wsparcie w Rodzicielstwie, Koszalin
 10 March , Saturday
 Hortulus Dobrzyca, Dobrzyca
 17 March , Saturday
 SensoRedo Joanna Reich Gabinet Wspierania Rozwoju Dziecka, Koszalin
 01 March , Thursday
 Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalin
 04 March , Sunday
 Prywatka Koszalin, Koszalin
 24 March , Saturday
 Kawałek Podłogi KLUB, Koszalin