Giới thiệu và tư vấn về đào tạo song song 2 chuyên ngành,....

Các thầy/cô của Phòng QLĐT sẽ giới thiệu và tư vấn cho sinh viên chính quy của NEU về việc:
1) Đào tạo song song 2 ngành (cấp 2 bằng đại học)
2) Đào tạo song song 2 chuyên ngành (cấp 2 bảng điểm của 2 chuyên ngành)
3) Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành một hoặc một số môn học/học phần theo nhu cầu

của sinh viên

▼ Show More Information

Giảng Đường C101 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
adress is not specified
16 January , Saturday 14:00