Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Adama Leja / Wernisaż

[for English, please scroll down]

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, budynek D, III piętro
otwarcie wystawy: 26 kwietnia 2018 r., czwartek, godz. 18.00, wstęp wolny
Ekspozycja będzie czynna do 26 sierpnia 2018 r.

The New Look – rewolucja, która zmieniła modę i kulturę, przywróciła miano stolicy

mody odradzającemu się po II wojnie światowej Paryżowi. Po latach wojennej traumy, ciągłych ograniczeń i szarej rzeczywistości jakość, którą zaproponował Christian Dior, otwierała szeroko drzwi do nowej ekstrawaganckiej elegancji. W realiach powojennego kryzysu Dior odważnie zamanifestował powrót do sensualnej kobiecości, wykreował nowy wzór idealnej figury z wąską talią oraz podkreślonymi biustem i biodrami. Wzór, który okazał się ponadczasowy. Zaproponował stroje mocno podkreślające sylwetkę, pełne powabu, z dużej ilości szykownych i drogich materiałów. Podczas pierwszego pokazu Diora Carmel Snow, ówczesna redaktorka naczelna Harper's Bazaar, wypowiedziała entuzjastyczne słowa: „It's quite a revolution, dear Christian! Your dresses have such a new look!” New Look stało się hasłem nowej epoki.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ma niezwykłą okazję przypomnieć dokonania Christiana Diora, a także powojennych paryskich mistrzów „haute couture” dzięki uprzejmości polskiego kolekcjonera i eksperta, Adama Leja, właściciela ponad pięciu tysięcy obiektów z historii mody.

Wystawa ma składać się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie wyłącznie kreacjom spod znaku domu mody Dior. Zostaną zaprezentowane oryginalne stroje, ale także uzupełniające je akcesoria - kapelusze, buty, jak również biżuteria. Będzie to podróż przez całą historię tego domu mody, ukazująca, jak Dior interpretował w swoich strojach tendencje pojawiające się w stale zmieniającej się rzeczywistości kolejnych dziesięcioleci.

Szerszy kontekst prezentacji nada druga część wystawy. Zaprezentujemy najważniejsze powojenne tendencje światowego krawiectwa w interpretacji czołowych paryskich projektantów. Pokażemy kreacje „haute couture” największych domów mody Paryża takich, jak: Jacques Heim, Nina Ricci, Jacques Griffe, Lola Prusac, Pierre Balmain, Jeanne Lanvin, Roger Vivier, Douillet Doucet, Jean Patou, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, André Courrèges, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Jean Louis Scherrer, Ted Lapidus, Loris Azzaro, Philippe Venet, Olivier Guillemin, Franck Sorbier, Christophe Josse i wielu innych. Całość kolekcji mody Adama Leja jest jedną z najbardziej znaczących w Europie.

W strojach wszystkich tych projektantów zmiany społeczne i kulturowe znalazły swoje odbicie i były interesującym głosem w wieloaspektowej dyskusji podsumowującej realia kolejnych epok. Wszystkie zaprezentowane na wystawie obiekty będą pokazane w Polsce po raz pierwszy.

Całość kolekcji mody Adama Leja jest jedną z najbardziej znaczących w Europie. Współpraca między kolekcjonerem a CMWŁ pozwala na włączenie się Muzeum w prezentacje najważniejszych na świecie marek modowych i nazwisk projektantów, wprowadzi też Muzeum w szerszy kontekst światowego dziedzictwa kulturowego, którego obszar mody jest znaczącą częścią.

Kuratorka: Marta Kowalewska
Aranżacja przestrzeni: Maja Pawlikowska
Projekt graficzny: POLKADOT
Współpraca fotograficzna: Michał Radwański

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Partnerem wystawy jest firma Dior
Patronat medialny: VOGUE i TVP Kultura

---------------------------------------------
Central Museum of Textiles in Łódź, building D, III floor
Opening of the exhibition: April 26th 2018, Thursday, 6 p.m., admission is free
On view until 26th of August 2018

The New Look – revolution that changed fashion and culture, brought back the name of the fashion capital to Paris reviving after World War II. After years of war trauma, constant restrictions and gray reality, the quality offered by Christian Dior opened the door to new extravagant elegance. In the realities of the post-war crisis, Dior bravely manifested the return to sensual femininity, created a new model of the perfect figure with a narrow waist and emphasized bust and hips. A model that became a timeless. He proposed costumes that strongly emphasized the silhouette, full of charm, from a large amount of classy and expensive materials. During the first Dior’s show Carmel Snow, the contemporary editor-in-chief of Harper's Bazaar, said enthusiastic words: "It's quite a revolution, dear Christian! Your dresses have such a new look!". New look became a slogan of a new era.

Central Museum of Textile in Łódź has a great opportunity to recall the achievements of Christian Dior, as well as post-war Parisian 'haute couture' masters, thanks to courtesy of the Polish collector and expert, Adam Leja, the owner of over five thousand objects from the history of fashion.

The exhibition will consist of two parts. The first one will be devoted only to creations from the Dior fashion house. There will be presented not only original costumes but also accessories - hats, shoes, as well as jewelry. It will be a journey throughout the history of this fashion house, showing how Dior interpreted in his attire the tendencies appearing in the constantly changing reality of the following decades.

The wider context of the presentation will be provided by the second part of the exhibition. We will present the most important post-war trends of world tailoring in the interpretation of leading Parisian designers. We will show the 'haute couture' creations of the largest Paris fashion houses, such as: Jacques Heim, Nina Ricci, Jacques Griffe, Lola Prusac, Pierre Balmain, Jeanne Lanvin, Roger Vivier, Douillet Doucet, Jean Patou, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, André Courrèges, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Jean Louis Scherrer, Ted Lapidus, Loris Azzaro, Philippe Venet, Olivier Guillemin, Franck Sorbier, Christophe Josse and many others.

In attire of all these designers, social and cultural changes found their reflection and were an interesting voice in a multi-aspect discussion summarizing the realities of subsequent ages. All objects presented at the exhibition will be shown in Poland for the first time.
The whole Adam Leja’s collection is one of the most significant ones in Europe. Cooperation between the collector and the Central Museum of Textiles in Łódź allows to incorporate the Museum in the presentation of the world's most important fashion brands and designers’ names, and will introduce the Museum into the wider context of world cultural heritage, the fashion area of which is a significant part.

Curator: Marta Kowalewska
Arrangement of space: Maja Pawlikowska
Graphic design: POLKADOT
Photographic cooperation: Michał Radwański

Co-financed from City of Lodz

The exhibition partner: Dior
Media Patronage: VOGUE and TVP Kultura

▼ Show More Information

ul. Piotrkowska 282, główne wejście do Muzeum od ul. Milionowej, 93-034
Łódź
26 April , Thursday 18:00

More Events Nearby

 31 December , Monday
 Wspólnota "Mocni w Duchu", Łódź
 31 December , Monday
 Lodz, Poland,
 28 December , Friday
 Hotel Dla Psów "PSIA Chata", Debowa Gora
 31 December , Monday
 Lodz, Poland,
 31 December , Monday
 To tu to tam, cały świat, Łódź
 31 December , Monday
 Hala Zielony Rynek Łódź, Łódź
 26 December , Wednesday
 Pociąg na Bałkany, Łódź