Curatorial Open Call 2018

Please scroll down for the English vesion

Το T.A.F. / the art foundation ανακοινώνει για όγδοη συνεχή χρονιά το ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση επιμελητικών προτάσεων. Το ανοιχτό κάλεσμα απευθύνεται σε νέους και νέες έως 35 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν μια ομαδική έκθεση σύγχρονης

τέχνης και να την υλοποιήσουν στην γκαλερί του T.A.F.

Ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα που θα επιλεχθεί θα υλοποιήσει την προτεινόμενη έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της γκαλερί κατά το διάστημα 04.07 – 09.09.2018 και θα λάβει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε ομαδική έκθεση χωρίς περιορισμό στα καλλιτεχνικά μέσα. Ο ηλικιακός περιορισμός αφορά στον επιμελητή και σε περίπτωση ομαδικής επιμέλειας αφορά σε όλα τα μέλη της επιμελητικής ομάδας, δεν αφορά όμως στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ο επιμελητής ή τα μέλη της επιμελητικής ομάδας δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην έκθεση ως καλλιτέχνες και θα γίνεται δεκτή μόνο μια πρόταση ανά επιμελητή ή επιμελητική ομάδα.

Το T.A.F. παρέχει τεχνικό εξοπλισμό, καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του χώρου όπως και τα έξοδα για ειδική έντυπη συνοδευτική έκδοση συγκεκριμένων προδιαγραφών και αναλαμβάνει την προώθηση και προβολή της έκθεσης. Το T.A.F. δεν αναλαμβάνει έξοδα παραγωγής της έκθεσης, ούτε έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των έργων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στο website του T.A.F. www.theartfoundation.gr
και μέσω e-mail στους συμμετέχοντες. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η ολοκληρωμένη επιμελητική προσέγγιση και η επιλογή των έργων.

Στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση
Προσωπικά στοιχεία
-Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)
-Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επιμελητική πρόταση
-Τίτλος έκθεσης
-Κείμενο που θα διατυπώνει και θα επεξηγεί την ιδέα της έκθεσης (400-600 λέξεις)
-Λίστα συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σύντομα βιογραφικά σημειώματα (έως 100 λέξεις)
-Σε περίπτωση που τα έργα προϋπάρχουν, φωτογραφία των έργων, μέσο και διαστάσεις
-Σε περίπτωση που τα έργα δημιουργηθούν για την έκθεση, σύντομη περιγραφή τους
-Σχεδιάγραμμα της έκθεσης βάσει της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου της γκαλερί του T.A.F. Η κάτοψη θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail στο home@theartfoundation.gr

Αρμοδιότητες του επιμελητή
Ο επιμελητής (ή επιμελητική ομάδα) της επιλεγμένης πρότασης θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το T.A.F./ the art foundation, σύμφωνα με το οποίο θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η παραγωγή της έκθεσης που έχει καταθέσει στην πρότασή του, η συγγραφή δελτίου τύπου, η συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού που θα το συνοδεύει, καθώς και η δημοσίευση δείγματος δουλειάς των συμμετεχόντων στο website του T.A.F.

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, με αποστολή e-mail με θέμα “OPEN CALL” στο home@theartfoundation.gr Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και η προθεσμία αποστολής είναι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 30 Απριλίου 2018. Οι προτάσεις που θα ληφθούν αργότερα από αυτή την ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν υπόψη.


T.A.F. / the art foundation proudly announces for eight consecutive year the annual curatorial open call. The open call is addressed to young curators up to 35 years old, giving them the opportunity to propose a group show of contemporary art and implement it at T.A.F. gallery.

The selected curator or curatorial team will implement the proposed exhibition during the period 04.07 – 09.09.2018 and will receive a grant of 500 euros.

The proposals should refer to a group show with no restrictions in terms of artistic means. The age limit applies to the curator and, in case of a group curatorial proposal, it applies to all the members of the curatorial team, however it does not apply to the participating artists. The curator/curatorial team cannot participate as artists and only one proposal per curator or curatorial team will be accepted.

T.A.F. / the art foundation provides technical equipment, it covers the exhibition space operating expenses as well as the cost for a special accompanying print publication of specified standards and is responsible for the communication and promotion of the exhibition. T.A.F. / the art foundation does not undertake the exhibition production expenses or the cost of the transportation and security of the works.

The proposals will be evaluated by a special committee that will be announced soon. The results will be announced on T.A.F.’s website www.theartfoundation.gr and via e-mail to the participants. The evaluation criteria will be the integrity of curatorial approach and the selection of artworks.

Information accompanying the application
Personal data
-Contact details (mobile phone number and email)
-Short CV
-Photocopy of ID card or passport

Curatorial proposal
-Exhibition title
-Text articulating and explaining the idea of the exhibition (400-600 words)
-List of participating artists including short CVs (up to 100 words)
-In case of existing works, picture of the work, medium and dimensions
-In case the works are made for the exhibition, a short description
-Layout of the exhibition according to the floorplan of T.A.F.’s exhibition space. The plan will be sent to interested parties upon request via e-mail

Responsibilities of the curator
The curator (or the curatorial team) of the selected proposal will be requested to sign a contract with T.A.F. / the art foundation according to the terms of which, they will be held responsible, among other things, for the organization, planning and production of the exhibition outlined in the submitted proposal, the production of a press release and the compilation of the photographic material to accompany it, as well as the publication of the works of the participating professionals on T.A.F.’s website.

Applications can only be submitted electronically in pdf form, by sending e-mail to home@theartfoundation.gr and including “OPEN CALL” in the email subject line. Proposals can be submitted in either Greek or English. The deadline for submissions is midnight on Monday, 30 April 2018 (23.59 UTC+3). Proposals received later than the stated deadline will not be considered.

▼ Show More Information

Normanou 5, 10555
Athens
16 April , Monday 16:00

More Events Nearby

 31 December , Monday
 Central Perk, New York, New York
 09 January , Wednesday
 Γηπεδο Γ.Καραισκακης, Athens
 08 January , Tuesday
 Studio floor barre " ροή ", Néa Mákri