J͟a͟n͟g͟a͟n͟ b͟i͟a͟r͟k͟a͟n͟ c͟i͟n͟t͟a͟ i͟n͟i͟ m͟e͟m͟u͟d͟a͟r͟ k͟a͟r͟e͟n͟a͟ s͟i͟f͟a͟t͟m͟u͟ y͟a͟n͟g͟ s͟e͟l͟a͟l͟u͟ d͟i͟a͟m͟ p͟a͟d͟a͟k͟u͟

adress is not specified
27 December , Tuesday 03:35