Anders Hallgren - Drive and Motivation - seminarium

Zapraszamy serdecznie na dwudniowe seminarium z Anders'em Hallgren'em poświęcone motywacji i motoru pracy u psów użytkowych.

Miejsce: Poznań (szczegóły wkrótce)
Data: 9-10.09.2017
Cena: 500 PLN (płatność do dn. 31.07.2017) / 650 PLN (płatność po 31.07.2017)

Regulamin seminarium oraz formularz zgłoszeniowy:

https://goo.gl/forms/kmsktK7Vr0qg341H2

Seminarium odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

[PL] O seminarium:
To dwudniowe seminarium poświęcone będzie najczęstszym problem, które potykane są w treningu i pracy z psami, zarówno sportowej, jak i użytkowej. Przedyskutowane zostaną różne przyczyny, przez które trening się nie udaje, z naciskiem na motor pracy oraz motywację, dwie bardzo istotne kwestie w całości treningu.
Dokładnie przyjrzymy się procesom powiązanym z motorem pracy u psów zachodzącym w mózgu oraz zmianom hormonalnym. Głęboka analiza pozwoli nam dowiedzieć się, w jaki sposób utrzymywać energię i możliwości pracy psa na wysokim poziomie.
Motywacja jest chęcią danego osobnika do działania i jest kluczowa w pracy i treningu, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Jeżeli potrafimy utrzymać motywację do pracy u psa na wysokim poziomie - nasz trening zakończy się sukcesem. Jest wiele rzeczy, które można zrobić, aby zmotywować psa, niestety część z nich tak naprawdę obniża motywację zamiast ją podnosić. Dlatego też musimy zrozumieć jak działa motywacja, zarówno w znaczeniu fizjologicznym, jak i psychologicznym. Przestudiujemy wiele czynników, które mogą wzmagać lub obniżać motywację u psa - motywacja niestety posiada zazwyczaj równię pochyłą w dół. Stąd osiągane wyniki mogą być niezadawalające, mimo całego naszego treningu oraz faktu, że pies wie co ma robić. Musimy być również świadomi różnego rodzaju bodźców, które mogą konkurować o psią uwagę. Musimy nauczyć się, w jaki sposób analizować co dokładnie motywuje naszego psa w danej sytuacji. Weźmy na przykład psa, którego wola do poznania drugiego, nowego psa, który pojawił się na obszarze treningowy, jest silniejsza od woli wykonania zadania, czyli wytropienia pozoranta.
Seminarium skupia się na problematyce dotyczącej tego, dlaczego pies nie chce wykonywać na wysokim poziomie zadań w pracy i treningu. To jest jedna z przyczyn, dla których przeanalizujemy wiele elementów, które przeszkadzają w procesie uczenia się psa oraz jego pracy. Poruszone zostaną również problemy behawioralne, w szczególności agresja. Jeżeli pies staje się agresywny, może to zagrozić jego karierze użytkowej czy sportowej. Zaburzenia hormonalne oraz ból są najczęstszymi czynnikami, które stoją za problemami behawioralnymi u psa, stąd też poświęcimy czas na przedyskutowanie tego, w jaki sposób analizować pracę psa pod tym kątem. Przyjrzymy się też bliżej źle rozumianej i nadużywanej koncepcji "przywództwa".

Seminarium do pewnego stopnia zgłębi kwestie fizjologiczne oraz psychologiczne, np. w jaki sposób funkcjonuje mózg w powiązaniu z motorem pracy i motywacją. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu biologii czy psychologii, wszystko będzie proste do zrozumienia. Przewidziany jest też czas na pytania od uczestników.

Program seminarium:
Sobota

08:30-09:00 Rejestracja uczestników

09.00–09.30 Najczęściej występujące problemy u psów użytkowych i sportowych. Dlaczego tak wiele przegrywa?

09.30–10.00 Jak przewidzieć psie możliwości - o testach. Testy mogą przewidzieć zaledwie do 60%. Zgadywanie daje nam jedynie 50%...

10.00–10.30 Wymagania stawiane psom. Czy przyczyną problemów są psy, przewodnicy czy trenerzy?
10.30–11.00 Trening - w jaki sposób możemy go poprawić? Trening posłuszeństwa może obniżyć osiągnięcia w pracy psa!

11.00–11.30 Wymagania stawiane przewodnikom psów. Wiedza oraz osobowość są ważne.
11.30–12.00 Motor pracy i motywacja - definicje. Ciężko jest podnieść motor pracy ale łatwo go stłumić!

12.00–13.00 Obiad

13.00–14.30 Fizjologia motoru pracy. O genetyce, mózgu i hormonach, jak również o czynnikach, które wpływają na motor pracy i motywację.

14.30–15.00 Przerwa kawowa

15.00 –17.00 Motywacja, potrzeby i emocje. Motywacja: chęć i gotowość do wykonania konkretnego zadania. Motywacja opiera się na naturalnych potrzebach i działa poprzez uczucia. Czas na wprowadzenie przed treningiem jest bardzo ważny.

Niedziela

09.00–10.30 Analiza motywacji i czynników, które mają na nią wpływ. Proces nauczania i motywacja.
Nauczanie ma miejsce w logicznych strukturach mózgu. Motywacja ma miejsce w emocjonalnych strukturach mózgu. Proces nauczania i motywacja mają inne wykresy.

10.30–12.00 Motywy sportowe. Motywacja i zaspokojenie. Nagradzanie dotyka dwóch różnych systemów. Pies może być zmotywowany tylko do jednego zachowania w danym czasie. Wszystkie inne potrzeby muszą być zaspokojone przed rozpoczęciem treningu! Nie należy zaspokajać motywacji do pracy! Krótkie fazy treningowe. Trenuj motywację! Zawsze kończ trening, gdy motywacja jest wysoka.

12.00–13. 00 Obiad

13.00–14.30 Kiedy wszystko przestaje działać? "Przywództwo", karcenie i korekty są częstym rozwiązaniem na różnorodne problemy. Co to oznacza? Czynniki, które obniżają próg agresji.

14.30–15.00 Przerwa kawowa

15.00–16.00 Analiza. W jaki sposób analizować zasadnicze przyczyny problemów. Ból i analiza bólu; hormony i analiza hormonów.

16.00 Koniec


O Prowadzącym:
:
Anders Hallgren urodził się w Sztokholmie, w Szwecji w roku 1940. W 1971 roku ukończył Psychologię na Uniwersytecie w Sztokholmie w Szwecji. Jest uważany za pierwszego psychologa psów na świecie.

Oto jak opisuje swoją pracę:
"Pracuję jako psycholog psów i nie pracuję w tradycyjnym obszarze psychologicznym z ludźmi. Pracuję jako trener i psi psycholog od ponad 40 lat. Wykonałem dużo badań na temat zachowań psów i relacji pomiędzy psami i ludźmi. Również, pomiędzy innymi sprawami, opracowałem analizę stresu i specjalistyczną analizę bólu, które uważam za skuteczne narzędzia w mapowaniu przyczyn stojących za problemami behawioralnymi u psów. Cały trening mieści się w ramach bezbólowej ideologii. Specjalizuję się w agresji - przyczynach i sposobach kuracji, pourazowych zaburzeniach stresowych u psów oraz w problemach behawioralnych w ogóle.
Napisałem 20 książek i broszur na temat zachowań psów (niektóre z nich zostały przetłumaczone i wydane w innych krajach) i wiele artykułów do magazynów. Brałem udział w wielu audycjach radiowych i programach telewizyjnych i wytrenowałem tysiące psów z problemami behawioralnymi. W treningu zawsze brała udział rodzina, żaden pies nie był trenowany dla samego siebie. Poza tym prowadzę wykłady na całym świecie, głównie dla środowisk związanych z psami, wyedukowałem tez ok 200 osób w swojej dziedzinie. Byłem inspiracją dla behawiorystów zwierzęcych, takich jak Roger Mugford, England i innych do pracy w tej dziedzinie.

Byłem pierwszą osobą na świecie, która szkoliła psy do wykrywania pleśni w budynkach, co na chwilę obecną stało się pewnego rodzaju przemysłem w Skandynawii. Miałem również zaszczyt być przypisanym do rozpoczęcia programu edukacyjnego dla psów serwisowych dla niepełnosprawnych osób, co cały czas się efektywnie rozwija. W 2000 roku wprowadziłem trening dla psów do wykrywania dymu i zainteresowanie tym tematem rośnie w wielu krajach.

W wyniku badań, które wykonałem w 1978 roku i które wykazały, że wiele psów nie jest wystarczająco stymulowanych, rozpocząłem program mentalnej aktywizacji dla psów, który jest niezbędny w kuracji problemów behawioralnych, ponieważ większość problemów jest intensyfikowana przez stres, a aktywność umysłowa obniża nadmierną energię. Zyskało to uznanie w wielu krajach, napisałem również książkę na ten temat dla Cadmos Verlag w Niemczech." - Anders Hallgren


----------------------------------------------------------------------------------
[ENG] About the seminar:
This two-day seminar highlights common problems that you meet in training and working with dogs, either for competition or duty work. We discuss different causes of why training is unsuccessful, with emphasis on drive and motivation – important issues of all training.

We will carefully scrutinize processes connected with drive, in the brain as well as in the endocrine hormones of the dog. This deep analysis will help teach us know how to keep the dog’s energy and working capacity on a high level.

Motivation is the willingness of an individual to perform. This concept is crucial for how we succeed in training and work. If we can keep the dog’s motivation high, the training will succeed. There is a lot you can do to motivate a dog, but unfortunately some of those things will lower the motivation instead. Therefore, we have to understand how motivation works, both physiologically and psychologically. We will go through as many things as possible that would lower or raise the motivation of a dog. Unfortunately, motivation usually has a declining curve. So the result may be poor because of lack of motivation, regardless of all of our training and that the dog knows what to do. We also need to be aware of all the different things that compete for the dog’s attention. So we have to learn how to analyze what exactly is motivating the dog in a certain situation. For instance, the dog’s wish to get to know a new dog in the training area could be stronger than the will to track a person.

This seminar is focused on why a dog does not do well in training and work. That is one reason why we also go through many elements that disturb learning and performance, as well as different problem behaviors, especially aggression. If a dog becomes aggressive, it may risk the career of a working dog or in competition. Hormone disturbances and pain are the most common causes behind problem behaviors, therefore we take some time to discuss how to analyze a dog in this respect. We also look closer at the misunderstood and misused concept of “leadership”.

The seminar will to some extent penetrate some physiological and psychological depths, as for instance how the brain works in relation to drive and motivation. No special knowledge is needed in biology and psychology, everything will be easy to follow and there will be time for questions.

Preliminary schedule:

Saturday
08:30-09:00 Registration

09.00–09.30 Common problems with work- and competing dogs.
Why do so many fail?

09.30–10.00 How to predict a dog’s possibilities – About testing.
Tests can only predict up to 60 % . Guessing gives you 50 % …

10.00–10.30 Demands on the dogs.
Are the dogs, the handlers or the trainers the cause of problems?

10.30–11.00 The training – how do we improve it?
Obedience training may lower the working performance!

11.00–11.30 Demands on the dog handler.
Knowledge and personality is importance.

11.30–12.00 Drive and motivation – definition
It is hard to increase the drive – but easy to suppress it!

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 The physiology of drive
On genetics, the brain and hormones as well as factors that effect the dog’s drive and motivation.

14.30–15.00 Break for coffee

15.00 –17.00 Motivation, need and emotion.
Motivaion: Willingness and readiness to reach a goal by specific actions. Motivation is based on natural needs and works through feelings. The time of introduction before the training is very important.

Sunday

09.00–10.30 To analyze motivation and factors affecting those. Learning and motivation.

Learning takes place i logical brain structures. Motivation takes place in emotional brain structures. Learning and motivation have different curves!

10.30–12.00 Competing motives. Motivation and satisfaction. Reward touches two different systems.
The dog can only be motivated for one behavior at a time. Satisfy all other needs before the training! Do not satisfy the working motivation! Short training passes. Train the motivation. Always stop while the motivation is high.

12.00–13. 00 Lunch

13.00–14.30 When it does not work.
Leadership, punishment and corrections are common solutions to various problems. What does that mean? Factors that lowers the threshold for aggression.

14.30–15.00 Break for coffee

15.00–16.00 Analysis
On how to analyse underlying causes for problems. Pain and pain analyse; hormones and hormone analysis

16.00 End of day


About Anders Hallgren:

Anders Hallgren was born in Stockholm, Sweden in 1940. He was examined 1971 as a psychologist, MSc, at the University of Stockholm, Sweden. He is considered to be the first dog psychologist in the world.

This is how he describes his work:

“I practice as a dog psychologist and am not working in the traditional psychological field with humans. I have been practicing as a trainer and psychologist for dogs in more than 40 years. I have done a lot of studies about the behavior of dogs and of the human-animal bond. And also, among other things, elaborated a stress analysis and a special pain analysis, which I consider are efficient tools in the mapping of causes behind problematic behavior in dogs. All training is within the framework of a non-violent ideology. My specialties are aggression – causes and cures, post-traumatic stress disorders in dogs, and problem behavior in general.

I have written 29 books and booklets about dog behavior (some of which has been published in other countries) and numerous articles for magazines, participated in several radio and TV programs and trained several thousands of dogs with problematic behavior. The training always has included the family and no dog has been trained for itself. Besides that I give lectures world wide, mostly for dog societies and I have also educated around 200 people in my field. I have inspired animal behaviorists like Roger Mugford, England and others to work in this field.

I was the first in the world to train dogs to detect mould in buildings, which today is somewhat of an industry in Scandinavia. Also I was honored to be assigned to start a program for educating service dogs for disabled people, which is now effectively developing. In 2000 I introduced smoke alarm training for dogs and the interest is growing for this training in several countries.

As a result of a study I made in 1978, which showed that many dogs are under-stimulated, I started a program of mental activation for dogs, which is a necessary requisite in training behavioral problems, because most problems are intensified by stress, and mental activation decreases excessive energy. This has become recognized in several countries and I wrote a book for Cadmos Verlag in Germany on this subject.” - Anders Hallgren

▼ Show More Information

Mateckiego 21/12, 60-689
Poznan
09 September , Saturday 09:00

More Events Nearby

 11 August , Saturday
 Poznan, Poland, Poznan
 14 August , Tuesday
 Jezioro Malta Poznań, Poznan
 18 August , Saturday
 Oborniki, Poland, Oborniki
 12 August , Sunday
 Sala Ziemi, Poznan
 01 August , Wednesday
 Klub u Bazyla, Poznan
 06 August , Monday
 HAH Poznań, Poznan
 09 August , Thursday
 Klub pod Minogą, Poznan
 06 August , Monday
 Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Poznan
 29 July , Sunday
 Pałac Baborówko, Baborówko
 28 July , Saturday
 Murowana Goslina, Poland, Murowana Goslina
 04 August , Saturday
 Poznan, Poland, Poznan
 12 August , Sunday
 Park Adama Mickiewicza, Łódź
 20 August , Monday
 Skoda Autodrom Poznań, Poznan
 04 August , Saturday
 Malta Poznań, Poznan
 11 August , Saturday
 Terapia Tańcem i Ruchem - Ośrodek "Strefa Ruchu", Poznań, Poznan
 03 August , Friday
 Julia Nessa Stylizacja Paznokci, Poznan
 11 August , Saturday
 Psia Warta Poznań, Poznan
 03 August , Friday
 Julia Nessa Stylizacja Paznokci, Poznan
 04 August , Saturday
 Julia Nessa Stylizacja Paznokci, Poznan
 18 August , Saturday
 Psia Wachta - Centrum Edukacji Kynologicznej, Poznan
 02 August , Thursday
 100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. St. Maczka, Poznan
 08 August , Wednesday
 Chadoo, Poznan
 06 August , Monday
 Nouveau Contour Polska, Poznan
 11 August , Saturday
 Strzelnica myśliwska "Lizawka", Poznan
 30 July , Monday
 Szerokie Tory, Murowana Goslina
 26 July , Thursday
 Akademia Sportów Wodnych Plusk, Pobiedziska