Agarsiisa huccuu aadaa fi dorgommii bareedinaa sadarkaa Afrikaa

Sadarkaa hawasatti dorgomiin taasifamee dhiraa fi shamaran keenya keessa namni moú Oromo Bergen bakka buée dorgomii kana kessatti hirmaata.HOHn tumsa

barbaachisu koree aadaa fi muuziqaa ni godta.Hawaasni keenyas haali akkasii yeroo dhahi isaa dhihaatu itti hirmachuuf qophii gochuu qaba.

▼ Show More Information

Kong Oscars gate 15, 5017
Bergen
17 November , Saturday 18:00

More Events Nearby