നമ്മുടെ പുതിയ ബാങ്ക് ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം

മാന്യ ഇടപാടുകാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി പുതിയ മന്ദിര നിര്മാണത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്.ഈ മംഗള വേളയിൽ എല്ലാ സഹകാരികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിദ്ധ്യവും സഹകരണവും സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

▼ Show More Information

Pitchu Iyer Junction,Cullen Road
Alappuzha
04 April , Wednesday 19:00

More Events Nearby

 23 April , Monday
 Ithithanam Elamkavu Devi Temple,
 23 April , Monday
 Ithithanam Elamkavu Devi Temple, Changanacherry
 23 April , Monday
 Ithithanam Elamkavu Devi Temple, Changanacherry
 23 April , Monday
 Ithithanam Elamkavu Devi Temple,
 28 April , Saturday
 Alleppey, India, Alleppey
 25 April , Wednesday
 Kottayam, India, Kottayam
 13 May , Sunday
 Kottayam, Kerala,I India, Kottayam
 04 May , Friday
 Alleppey, India, Alleppey
 13 May , Sunday
 Alappuzha, India, Alappuzha
 12 May , Saturday
 Alleppey, India, Alleppey (Alappuzha)
 29 April , Sunday
 Arcadia Hotels, Kottayam
 07 May , Monday
 Alappuzha Mount Carmel Cathedral, Alappuzha