നമ്മുടെ പുതിയ ബാങ്ക് ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം

മാന്യ ഇടപാടുകാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി പുതിയ മന്ദിര നിര്മാണത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്.ഈ മംഗള വേളയിൽ എല്ലാ സഹകാരികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിദ്ധ്യവും സഹകരണവും സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

▼ Show More Information

Pitchu Iyer Junction,Cullen Road
Alappuzha
04 April , Wednesday 19:00

More Events Nearby