Изложба "Български архитектурен модернизъм" в Пловдив

От 15-ти декември нашата изложба ще може да бъде разгледана и в Пловдив. 30-те табла, представящи различни жилищни, обществени и индустриални сгради от Модерното движение, ще бъдат представени в Total Sport Fitness & Squash (ул. Екзарх Йосиф № 13). Откриването е на 15.XII от 18:00 ч., а на следващия

ден (16.XII) от 10:30 ч. организираме обиколка по най-интересните пловдивски образци на междувоенния модернизъм. Очакваме ви!

Изложбата е резултат от няколкогодишни изследвания в цялата страна на екипа на Фейсбук страницата - Васил Макаринов и Теодор Караколев, както и на безценната помощ на наши приятели и сътрудници – архитекти (д-р арх. Любинка Стоилова, арх. Любомир Пейчев, арх. Георги Събев), изкуствоведи (доц д-р Ружа Маринска), историци и други любители на архитектурата. Финансовата подкрепа е на Централен фонд за стратегическо развитие към Нов Български Университет. Медийни партньори са вестник Дневник и сайтътt mediacafe.bg. Благодарим и на Център българо-европейски културни диалози (https://becd.nbu.bg/).
_____________________________

From 15th December our exhibition will be in Plovdiv. The 30 boards representing Modern Movement residential, public and industrial buildings will be presented at the Total Sport Fitness & Squash (13 Exarch Josif str.). The official opening is on 15.12 at 18:00. On the next day - 16.12 - at 10:00 we are organizing a tour on the most interesting mid-war Modern Movement objects in Plovdiv.

The exhibition is a result of our years-long research of Vassil Makarinov and Theodor Karakolew in a great number of Bulgarian cities as well as the help of other experts – architects (Ph.D. Ljubinka Stoilova, arch. Ljubomir Peychev, arch. Georgi Sabev), art historians (Assoc. Prof. Dr. Ruzha Marinska) and many other friends of the architecture. The exhibition is funded by the Central Fund for Strategic Development at the New Bulgarian University. Our media partners are Dnevnik and MediaCafe Bulgaria. We also thank to Bulgarian-European Cultural Dialogue Centre at the New Bulgarian University.

▼ Show More Information

гр. Пловдив, ул. "Екзарх Йосиф" 13, 4000
Plovdiv
15 December , Friday 18:00

More Events Nearby