പള്ളിക്കുന്ന് പുതിയ പുരയിൽ തറവാട് ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

Pallikkunn, Kannur
adress is not specified
30 April , Monday 20:00