പള്ളിയാംമൂല കുത്തൂനി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

Alavil, Kannur
adress is not specified
04 April , Wednesday 20:00